สมาพันธ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 /2564

CEA 5

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วยคุณวีรินทร์  อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครั้งที่ 2/2564  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธานในที่ประชุม

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้รับฟังและแสดงความคิดเห็นในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา โดยมีหัวข้อพิจารณาในที่ประชุม คือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 สาขา ได้แก่  ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  , การพิมพ์  , การกระจายเสียง ,ซอฟต์แวร์(เกมและแอนิเมชั่น)  และข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

โดยในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงสถานภาพปัจจุบันและจุดปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 4 สาขา ปัจจัยสำคัญในการพัฒนารวมถึงการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระยะเวลาเร่งด่วน ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ว่าหลังจากนี้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 4 สาขา อันได้แก่ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียง และซอฟแวร์ (เกมส์และแอนิเมชั่น) จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังในการเป็น Soft Power และก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านคอนเทนท์ในภูมิภาคเอเชียในที่สุด

Scroll to Top