วัตถุประสงค์สมาพันธ์ ฯ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  2. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  3. ส่งเสริมให้มีผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพในการผดุงเกียรติผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  4. ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพและวิชาชีพ ตลอดจนควบคุมมารยาทจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
  5. ช่วยเหลือ ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยทดลองอบรมเผยแพร่วิชาการ และเทคโนโลยีของการประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
  7. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์โดยไม่แสวงหากำไร และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
Scroll to Top