Cover-Nataraja Awards-02

ประวัติความเป็นมา

ตามที่สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบอาชีพ และวิชาชีพด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เล็งเห็นว่าการมอบรางวัลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มิได้มีรางวัลใดที่ผู้ตัดสินเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง ซึ่งจะสามารถนำทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมจากประสบการณ์จริงในวิชาชีพ มาประกอบการคัดเลือก อันจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้สังคมได้รับทราบ และเป็นการแสดงศักยภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง จึงได้จัดงานประกาศรางวัลนาฏราชให้กับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการตัดสินรางวัลโดยผู้ประกอบการวิชาชีพขึ้น

นาฏราช ครั้งที่ 10

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์สู่สังคม

2. แสดงศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์

3.สังคมรับรู้และเข้าใจในบทบาทของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์

ประเภทของรางวัล

ประเภทรางวัลโทรทัศน์

1.ละครยอดเยี่ยม

2.ผู้กำกับยอดเยี่ยม

3.นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

4.นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

5.นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

6.นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

7.ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม

8.บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

9.เพลงละครยอดเยี่ยม

10.ละครชุดยอดเยี่ยม

11.เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม

12.ลำดับภาพยอดเยี่ยม

13.กำกับภาพยอดเยี่ยม

14.กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

15.รางวัลละครและซีรีส์ยอดเยี่ยม (แพลตฟอร์มออนไลน์)

16.รางวัลบท Original ละครและซีรีส์ยอดเยี่ยม (แพลตฟอร์มออนไลน์)

17.รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (แพลตฟอร์มออนไลน์)

18.รางวัลนำแสดงนำชายยอดเยี่ยม(แพลตฟอร์มออนไลน์)

19.รางวัล Drama Series of The Year (Popular Vote) (แพลตฟอร์มออนไลน์)

1.รายการข่าวยอดเยี่ยม

2.รายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม

3.รายการฮาร์ดทอล์คยอดเยี่ยม

4.ผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม

5.ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม 

6.สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม

7.เกมโชว์ยอดเยี่ยม

8.ทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม

9.วาไรตี้ยอดเยี่ยม

10.สารคดียอดเยี่ยม

11.รายการเด็กยอดเยี่ยม

12.รายการกีฬายอดเยี่ยม

13.รายการกีฬาถ่ายทอดสดยอดเยี่ยม

14.ผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยม

15.พิธีกรยอดเยี่ยม

ประเภทรางวัลวิทยุ

1.สถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยม

2.สถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

3.ผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

4.ผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

5.รายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

6.รายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

7.สถานีวิทยุออนไลน์ยอดเยี่ยม

8.สถานีท้องถิ่นเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

9.สถานีท้องถิ่นข่าวและสาระความรู้ยอดเยี่ยม

Scroll to Top