Cover-Nataraja Awards-02

ประวัติความเป็นมา

ตามที่สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบอาชีพ และวิชาชีพด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เล็งเห็นว่าการมอบรางวัลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มิได้มีรางวัลใดที่ผู้ตัดสินเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง ซึ่งจะสามารถนำทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมจากประสบการณ์จริงในวิชาชีพ มาประกอบการคัดเลือก อันจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้ให้สังคมได้รับทราบ และเป็นการแสดงศักยภาพของผู้ที่ประกอบอาชีพและวิชาชีพด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์อย่างแท้จริง จึงได้จัดงานประกาศรางวัลนาฏราชให้กับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการตัดสินรางวัลโดยผู้ประกอบการวิชาชีพขึ้น

นาฏราช ครั้งที่ 10

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์สู่สังคม

2. แสดงศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพและวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์

3.สังคมรับรู้และเข้าใจในบทบาทของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

4.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์

ประเภทของรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565

ประเภทรางวัลโทรทัศน์

รางวัลด้านละคร (28 รางวัล)

รางวัลละคร Prime Time (ช่วงเวลา 18:00-22:00) ประกอบด้วย

1.ละครยอดเยี่ยม

2.ผู้กำกับยอดเยี่ยม

3.นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

4.นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

5.นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

6.นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

7.บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

 

รางวัลละคร Non-Prime Time (ช่วงเวลา 22:00 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย

1.ละครยอดเยี่ยม 

2.ผู้กำกับยอดเยี่ยม 

3.นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม 

4.นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม 

5.นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

6.นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

7.บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

 

รางวัลองค์ประกอบละครยอดเยี่ยม (สำหรับละคร Prime Time และ Non-Prime Time เท่านั้น) ประกอบด้วย

1.ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม

2.เพลงละครยอดเยี่ยม

3.เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม 

4.ลำดับภาพยอดเยี่ยม

5.กำกับภาพยอดเยี่ยม

6.กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

7.ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกยอดเยี่ยม

 

รางวัลละครและซีรีส์ (แพลตฟอร์มออนไลน์) ประกอบด้วย 

1.ละครและซีรีส์ยอดเยี่ยม  

2.บท Original ละครและซีรีส์ยอดเยี่ยม 

3.นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม 

4.นำแสดงนำชายยอดเยี่ยม 

5.นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

6.นำแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม 

7.Drama Series of The Year (Audience Vote)

รางวัลด้านข่าว (7 รางวัล)

1.รายการข่าวยอดเยี่ยม

2.รายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม 

3.รายการฮาร์ดทอล์คยอดเยี่ยม

4.ผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม 

5.ผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม 

6.สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม

7.ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกประกอบข่าวยอดเยี่ยม 

รางวัลด้านรายการโทรทัศน์ (8 รางวัล)

1.เกมโชว์ยอดเยี่ยม

2.วาไรตี้ยอดเยี่ยม

3.ทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม

4.สารคดียอดเยี่ยม

5.รายการสำหรับเยาวชนยอดเยี่ยม

6.พิธีกรยอดเยี่ยม

7.รายการกีฬายอดเยี่ยม

8.ผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยม

ประเภทรางวัลวิทยุ

รางวัลด้านวิทยุ (9 รางวัล)

1.สถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยม

2.สถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

3.รายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

4.รายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

5.ผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

6.ผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

7.สถานีท้องถิ่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม

8.สถานีท้องถิ่นเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

9.สถานีวิทยุออนไลน์ยอดเยี่ยม

Scroll to Top