วิสัยทัศน์สมาพันธ์ ฯ

เจตนารมย์ในการก่อตั้งสมาพันธ์ ฯ เพื่อเป็นองค์กรอิสระในภาคเอกชน ในลักษณะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และมุ่งให้เป็นองค์กรหลักอีกองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย ในภาคขององค์กรที่พิทักษ์สิทธิและรักษาผลประโยชน์ให้ประชาชน ดังนั้น สมาพันธ์ ฯ จึงไม่ใช่องค์กรเฉพาะกิจ แต่เป็นองค์กรอนาคตที่ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมทางสังคมไทย ที่ต้องการแรงขับในสภาวะที่สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่กระแสพลวัตของสังคมคลื่นลูกที่ 3

  1. ผลักดันให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อได้รับการยอมรับให้มีสถานะเป็นสถาบันอาชีพและเป็นวิชาชีพที่สำคัญและมีมาตรฐานอีกสาขาหนึ่งในสังคมไทย ด้วยการเสนอแนวคิดรณรงค์จัดตั้งองค์กรอาชีพที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย เช่นเดียวกับวิชาชีพที่สำคัญอื่น ๆ ในสังคม เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทนายความ มัคคุเทศก์ เภสัชกร นักอุตสาหกรรม เกษตรกร ฯลฯ โดยใช้รูปแบบของการจัดตั้งเป็น “สภาวิชาชีพ” ที่มีพระราชบัญญัติอาชีพเฉพาะ ทั้งต้องการให้เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐาน คุณสมบัติ ตรวจสอบ ควบคุม และกำกับการปฏิบัติทางวิชาชีพและคุณภาพบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เป็นองค์กรที่ให้ความดูแลในเรื่องสวัสดิภาพ, สวัสดิการ แก่ผู้มีอาชีพในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ ฯ
  3. ให้ความร่วมมือ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รวมทั้งให้ความร่วมมือในทุกวิถีทางที่จะอำนวยประโยชน์สุขต่อสมาชิกเพื่อนร่วมอาชีพ
Scroll to Top