ภารกิจสมาพันธ์ ฯ

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นองค์กรตัวแทนของผู้ประกอบการ, ผู้มีอาชีพ, ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ทุกประเภท ทุกสาขา ภารกิจของสมาพันธ์ ฯ คือ พันธกิจที่ผูกพันและรับผิดชอบต่อความมั่นคงในอาชีพของสมาชิกทุกคน ทุกสมาคม ฯ ที่ร่วมเป็นภาคีสมาชิกทุกประเภท ดังนั้น กิจการ กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ย่อมหมายถึงภารกิจของกรรมการบริหารสมาพันธ์ ฯ ทั้งสิ้น

  1. สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปสื่อตามความหมายและโดยเจตนารมย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางที่เป็นไปตามสภาพความเหมาะสมของสังคมวัฒนธรรม และถือเอาความต้องการของประชาชน ตลอดจนผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยเฉพาะกลุ่ม
  2. สร้างเอกภาพในระหว่างสมาชิกเพื่อใช้องค์กรนี้เป็นองค์กรตัวแทนสมาชิก เพื่อดำเนินการใด ๆ ในอันที่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกโดยไม่ขัดกับกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์แห่งชาติและประชาชน
  3. สร้างสานความสัมพันธ์และแสวงหาความเข้าใจในระหว่างสมาชิกและให้ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรวม ในอันที่จะมีส่วนร่วมในการรับใช้ รับผิดชอบต่อสังคม ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา โดยให้ความสำคัญกับการยึดถือเอากฎหมาย และระบบสังคมวัฒนธรรม เป็นกรอบคิดในการกำหนดแนวทาง

 

Scroll to Top