ติดต่อ RTBPF

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ตึกอำนวยการ 1 ชั้น 4 เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทรศัพท์ : 02-245-1848 / 02-201-6424

Email : rtbpf.rt@gmail.com

Scroll to Top