สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Day#2

“การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน”

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการอบรมให้แก่สมาชิกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งมาจากสถานีโทรทัศน์และบริษัทผู้ผลิตรายการที่ผ่านการสัมมนา workshop ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสื่อมวลชน โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, ดร.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากร และให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Day#1

“การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน”

วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม The Grace อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดอบรมความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ soft power ในการผลิต content ที่อาจกระทบหรือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ในการเผยแพร่ออกอากาศ

MOU ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย

18 กรกฎาคม 2566
…………..
นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วยนายสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา และนายธาราวุฒิ สืบเชื้อ กรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ ร่วมลงนามกับ 4 มหาวิทยาลัย ในการประมวลข้อมูลสำหรับรางวัลนาฎราช ครั้งที่ 14 และความร่วมมือในเรื่องการบ่มเพาะ soft power ในระดับอุดมศึกษาและยกระดับมาตรฐานวิชาการสู่วิชาขีพ ผู้ลงนามประกอบด้วย

นาฏราช

ก้าวสู่ปีที่ 14 สำหรับการจัดงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ

“ นาฏราช ” รางวัลแห่งวงการโทรทัศน์ วิทยุ และแพลตฟอร์มออนไลน์ รางวัลเดียวของประเทศไทยที่ตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสื่อสารมวลชน

Scroll to Top