รูปประชุมใหญ่สมาพันธ์

สมาพันธ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผ่านทางระบบ Zoom โดยมีคุณวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคุณวีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ

สำหรับหัวข้อวาระต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการแถลงผลงานและกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ ตลอดปี 2564 ทั้งด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาชีพแก่สมาชิก การสร้างมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการดูแลพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิก ด้านผลงานการจัดงานนาฏราชครั้งที่ 12 การอัพเดทโครงสร้างสมาพันธ์ฯ รวมถึงการแจ้งเปลี่ยนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มออนไลน์

นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2565 -2566 ได้แก่ด้านสิทธิและผลประโยชน์สมาชิก แผนการจัดทำเฟสบุ๊คแฟนเพจของสมาพันธ์ฯ ด้านการสร้างคนวิชาชีพ จากสถาบันการศึกษาสู่การทำงานจริง และด้านการหารายได้ และปิดท้ายด้วยวาระเรื่องการหารือแก้ไขข้อบังคับ ได้แก่ การแต่งตั้งกรรมการสมทบ ทบทวนวาระการทำงานของคณะกรรมการ และการปรับเพิ่มจำนวนกรรมการในปัจจุบัน

และถึงแม้ว่าตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา ทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีของเหล่าสมาชิก จึงทำให้ในปีนี้การดำเนินงานของสมาพันธ์ฯ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตรงตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง ปิดท้ายการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ด้วยภาพบรรยากาศของความร่วมมือได้อย่างน่าประทับใจ

 

CEA 5

สมาพันธ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 /2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วยคุณวีรินทร์  อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครั้งที่ 2/2564  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธานในที่ประชุม

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้รับฟังและแสดงความคิดเห็นในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา โดยมีหัวข้อพิจารณาในที่ประชุม คือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 สาขา ได้แก่  ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  , การพิมพ์  , การกระจายเสียง ,ซอฟต์แวร์(เกมและแอนิเมชั่น)  และข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

โดยในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงสถานภาพปัจจุบันและจุดปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 4 สาขา ปัจจัยสำคัญในการพัฒนารวมถึงการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระยะเวลาเร่งด่วน ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ว่าหลังจากนี้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 4 สาขา อันได้แก่ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียง และซอฟแวร์ (เกมส์และแอนิเมชั่น) จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังในการเป็น Soft Power และก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านคอนเทนท์ในภูมิภาคเอเชียในที่สุด

meeting 1

สมาพันธ์ฯ เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยยังคงเป็นการประชุมในระบบออนไลน์ (Zoom) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยการประชุมในครั้งนี้มีเนื้อหาที่สำคัญคือการสรุปการจัดงานและภาพรวมทั้งหมดของการประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ซึ่งประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย โดยจะได้มีการจัดเตรียมงานสำหรับงานนาฏราชครั้งที่ 13 ต่อไป

 

นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ จาก คุณภาณุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด จากบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสต์ จำกัด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โดยมี บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด เข้าดำเนินการบริหารสถานีและได้เสนอชื่อ คุณสโรชา พรอุดมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวย การสถานี JKN18 เป็นกรรมการ

สำหรับบทบาทของสมาพันธ์ฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการรายงานในที่ประชุม อาทิ การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง สื่อดี พื้นที่การเรียนรู้ของสังคมไทยในยุคดิจิตอล จัดโดย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช การประชุมร่วมกับ กสทช. เรื่องแนวปฏิบัติในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ ภายใต้พระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม)  การประชุมร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง Mission to Transform 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย  รวมถึงการประชุมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)  เรื่องการพัฒนาเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content)

และได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2564 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Nataraja..4

สมาพันธ์ฯ เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

     สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยยังคงเป็นการประชุมในระบบออนไลน์ (Zoom) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19   โดยในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาสำคัญคือ เรื่องการกำหนดวันจัดงานประกาศผลรางวัลนาฎราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23

Nataraja1.

สมาพันธ์ฯส่งท้ายการมอบรางวัลที่ 39 งานนาฏราช ด้วยรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์

    ถือเป็นการส่งท้ายปิดฉากการเดินสายมอบรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12  ประจำปี 2563 ได้อย่างสวยงาม สมบูรณ์แบบ และน่าประทับใจ กับรางวัลที่ 39 ซึ่งถือเป็นรางวัลสุดท้ายของปีนี้ ให้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล  กับ “รางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์”   โดย คุณวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วย คุณวีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ ได้เดินทางมามอบรางวัลดังกล่าว ณ บ้านพักของ  ผศ. ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา  โดยท่านได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ที่ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ให้กับตนเอง   และ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่ง

Nataraja.00

จีดีเอช เปิดบ้านต้อนรับสมาพันธ์ฯ มอบ 7 รางวัลนาฏราช

    ความสำเร็จที่ทุกคนให้การยอมรับ ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมบนเวทีการประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป กับรางวัลในประเภทของละครโทรทัศน์ ที่ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด สามารถกวาดไปได้ถึง 7 รางวัล โดยเป็น 6 รางวัล จากเรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง”  ได้แก่  รางวัลละครยอดเยี่ยม รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม และอีก 1 รางวัล จากรางวัล “นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม” ในเรื่อง  “One Year  365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ”

Nataraja.0

เวิร์คพอยท์คว้ารางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยมนาฏราช สมาพันธ์ฯ ร่วมมอบรางวัล

    อีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนทำข่าวตัวจริง  สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เดินทางมอบรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 กับรางวัล “สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม” ในเรื่อง “สูญสิ้น สูญหาย แต่ไม่สิ้นหวัง”  

Nataraja.

สมาพันธ์ฯ มอบรางวัลนาฏราชเกมโชว์ยอดเยี่ยมมาสเตอร์เชฟฯ

    ที่สุดแห่งรายการเกมโชว์แข่งขันทำอาหารที่สามารถคว้ารางวัล “เกมโชว์ยอดเยี่ยม” จากการประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ไปได้อย่างสำเร็จงดงาม กับรายการ “มาสเตอร์เชฟ ออล สตาร์ ประเทศไทย(Masterchef All  Stars Thailand)

Nataraja

ช่องวัน – เอไทม์ กวาดรางวัลนาฏราช สมาพันธ์ฯ ร่วมแสดงความยินดี

     สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ยังคงปฏิบัติภารกิจในการมอบรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุด คุณวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์ฯ เดินทางไปยัง บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (สำนักงานใหญ่) เพื่อมอบรางวัล “นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม” ให้แก่

Nataraja

พี่ซุปมาแรง คว้า 2 รางวัลนาฏราช 12

     อีกหนึ่งความปลื้มใจของชาวซุปเปอร์จิ๋ว เมื่อ 2 รายการดังคว้ารางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ไปได้สำเร็จ กับรายการ “SUPER 100 อัจฉริยะเกินร้อย”   ได้รับ “รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม” และ  รายการ “SUPER 10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว”  ได้รับ “รางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยม”  

Scroll to Top