การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  โดยมีนายวัชระ แวววุฒินันท์ รักษาการ นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  หรือสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยการประชุมครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ การแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 13 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้  โดยในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 46 รางวัล  นอกจากนี้ยังได้มีแผนงานเตรียมจัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ Soft Power ภายใต้ธีม Soft Power to Great Hero โดยเป็นการจัดเสวนารูปแบบใหม่ มีการระดมแนวคิดจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เรื่อง Soft Power เกิดขึ้นได้จริง  โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการสร้างคอนเทนต์ไทยก้าวสู่ระดับสากลได้ในที่สุด  

สมาพันธ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผ่านทางระบบ Zoom โดยมีคุณวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคุณวีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ

CEA 5

สมาพันธ์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 /2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วยคุณวีรินทร์  อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครั้งที่ 2/2564  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธานในที่ประชุม

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรู้รับฟังและแสดงความคิดเห็นในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา โดยมีหัวข้อพิจารณาในที่ประชุม คือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4 สาขา ได้แก่  ภาพยนตร์และวีดิทัศน์  , การพิมพ์  , การกระจายเสียง ,ซอฟต์แวร์(เกมและแอนิเมชั่น)  และข้อเสนอมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

โดยในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงสถานภาพปัจจุบันและจุดปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 4 สาขา ปัจจัยสำคัญในการพัฒนารวมถึงการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระยะเวลาเร่งด่วน ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง ว่าหลังจากนี้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 4 สาขา อันได้แก่ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียง และซอฟแวร์ (เกมส์และแอนิเมชั่น) จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังในการเป็น Soft Power และก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำด้านคอนเทนท์ในภูมิภาคเอเชียในที่สุด

meeting 1

สมาพันธ์ฯ เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยยังคงเป็นการประชุมในระบบออนไลน์ (Zoom) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยการประชุมในครั้งนี้มีเนื้อหาที่สำคัญคือการสรุปการจัดงานและภาพรวมทั้งหมดของการประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ซึ่งประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย โดยจะได้มีการจัดเตรียมงานสำหรับงานนาฏราชครั้งที่ 13 ต่อไป

 

นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ จาก คุณภาณุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด จากบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสต์ จำกัด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โดยมี บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด เข้าดำเนินการบริหารสถานีและได้เสนอชื่อ คุณสโรชา พรอุดมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวย การสถานี JKN18 เป็นกรรมการ

สำหรับบทบาทของสมาพันธ์ฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการรายงานในที่ประชุม อาทิ การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง สื่อดี พื้นที่การเรียนรู้ของสังคมไทยในยุคดิจิตอล จัดโดย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช การประชุมร่วมกับ กสทช. เรื่องแนวปฏิบัติในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ ภายใต้พระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม)  การประชุมร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง Mission to Transform 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย  รวมถึงการประชุมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)  เรื่องการพัฒนาเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content)

และได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2564 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Nataraja..4

สมาพันธ์ฯ เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

     สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยยังคงเป็นการประชุมในระบบออนไลน์ (Zoom) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19   โดยในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาสำคัญคือ เรื่องการกำหนดวันจัดงานประกาศผลรางวัลนาฎราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23

Nataraja1.

สมาพันธ์ฯส่งท้ายการมอบรางวัลที่ 39 งานนาฏราช ด้วยรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์

    ถือเป็นการส่งท้ายปิดฉากการเดินสายมอบรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12  ประจำปี 2563 ได้อย่างสวยงาม สมบูรณ์แบบ และน่าประทับใจ กับรางวัลที่ 39 ซึ่งถือเป็นรางวัลสุดท้ายของปีนี้ ให้แก่ ผศ.ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล  กับ “รางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์”   โดย คุณวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วย คุณวีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ ได้เดินทางมามอบรางวัลดังกล่าว ณ บ้านพักของ  ผศ. ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา  โดยท่านได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ที่ให้เกียรติมอบรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ให้กับตนเอง   และ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่ง

Nataraja.00

จีดีเอช เปิดบ้านต้อนรับสมาพันธ์ฯ มอบ 7 รางวัลนาฏราช

    ความสำเร็จที่ทุกคนให้การยอมรับ ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมบนเวทีการประกาศรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป กับรางวัลในประเภทของละครโทรทัศน์ ที่ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด สามารถกวาดไปได้ถึง 7 รางวัล โดยเป็น 6 รางวัล จากเรื่อง “ฉลาดเกมส์โกง”  ได้แก่  รางวัลละครยอดเยี่ยม รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม และอีก 1 รางวัล จากรางวัล “นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม” ในเรื่อง  “One Year  365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ”

Nataraja.0

เวิร์คพอยท์คว้ารางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยมนาฏราช สมาพันธ์ฯ ร่วมมอบรางวัล

    อีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนทำข่าวตัวจริง  สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เดินทางมอบรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 กับรางวัล “สกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม” ในเรื่อง “สูญสิ้น สูญหาย แต่ไม่สิ้นหวัง”  

Scroll to Top