สมาพันธ์ฯ เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

meeting 1

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้เปิดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยยังคงเป็นการประชุมในระบบออนไลน์ (Zoom) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยการประชุมในครั้งนี้มีเนื้อหาที่สำคัญคือการสรุปการจัดงานและภาพรวมทั้งหมดของการประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 12 ซึ่งประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย โดยจะได้มีการจัดเตรียมงานสำหรับงานนาฏราชครั้งที่ 13 ต่อไป

นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ จาก คุณภาณุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด จากบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสต์ จำกัด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โดยมี บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จำกัด เข้าดำเนินการบริหารสถานีและได้เสนอชื่อ คุณสโรชา พรอุดมศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวย การสถานี JKN18 เป็นกรรมการ

สำหรับบทบาทของสมาพันธ์ฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการรายงานในที่ประชุม อาทิ การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง สื่อดี พื้นที่การเรียนรู้ของสังคมไทยในยุคดิจิตอล จัดโดย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช การประชุมร่วมกับ กสทช. เรื่องแนวปฏิบัติในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวิดีทัศน์ ภายใต้พระราช กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม)  การประชุมร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง Mission to Transform 13 หมุดหมายพลิกโฉมประเทศไทย  รวมถึงการประชุมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)  เรื่องการพัฒนาเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content)

และได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2564 เวลา 14.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Scroll to Top