สมาพันธ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผ่านทางระบบ Zoom โดยมีคุณวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคุณวีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ

สำหรับหัวข้อวาระต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการแถลงผลงานและกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ ตลอดปี 2564 ทั้งด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาชีพแก่สมาชิก การสร้างมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการดูแลพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิก ด้านผลงานการจัดงานนาฏราชครั้งที่ 12 การอัพเดทโครงสร้างสมาพันธ์ฯ รวมถึงการแจ้งเปลี่ยนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มออนไลน์

นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2565 -2566 ได้แก่ด้านสิทธิและผลประโยชน์สมาชิก แผนการจัดทำเฟสบุ๊คแฟนเพจของสมาพันธ์ฯ ด้านการสร้างคนวิชาชีพ จากสถาบันการศึกษาสู่การทำงานจริง และด้านการหารายได้ และปิดท้ายด้วยวาระเรื่องการหารือแก้ไขข้อบังคับ ได้แก่ การแต่งตั้งกรรมการสมทบ ทบทวนวาระการทำงานของคณะกรรมการ และการปรับเพิ่มจำนวนกรรมการในปัจจุบัน

และถึงแม้ว่าตลอดปี 2564 ที่ผ่านมา ทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีของเหล่าสมาชิก จึงทำให้ในปีนี้การดำเนินงานของสมาพันธ์ฯ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตรงตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง ปิดท้ายการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ด้วยภาพบรรยากาศของความร่วมมือได้อย่างน่าประทับใจ

Scroll to Top