ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  หรือสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยการประชุมครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระที่สำคัญหลายประการ ได้แก่

การแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการจัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราชครั้งที่ 13 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้  โดยในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 46 รางวัล  นอกจากนี้ยังได้มีแผนงานเตรียมจัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ Soft Power ภายใต้ธีม Soft Power to Great Hero โดยเป็นการจัดเสวนารูปแบบใหม่ มีการระดมแนวคิดจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เรื่อง Soft Power เกิดขึ้นได้จริง  โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการสร้างคอนเทนต์ไทยก้าวสู่ระดับสากลได้ในที่สุด  

ในที่ประชุม ยังได้มีการอัพเดทจำนวนสมาชิกของสมาพันธ์ฯ  ในปีนี้ให้รับทราบ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสามัญจำนวนทั้งสิ้น  42 ราย สมาชิกวิสามัญ 30 ราย  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ และท้ายสุดได้มีการประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของสมาพันธ์ฯ ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา ในชื่อเพจ “หน้าจอ”  ซึ่งเป็นเพจศูนย์กลางที่จะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข่าวสารของสมาชิกในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รับทราบอีกด้วย

Scroll to Top