สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Day#2

“การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน”

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประธานมอบวุฒิบัตรการอบรมให้แก่สมาชิกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งมาจากสถานีโทรทัศน์และบริษัทผู้ผลิตรายการที่ผ่านการสัมมนา workshop ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับสื่อมวลชน โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ, ดร.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย ร่วมเป็นวิทยากร และให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคม

สำหรับการสัมมนาให้ความรู้ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน นี้ ที่ จ.สมุทรปราการ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะจัดร่วมกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ซึ่งมีสมาชิกจากส่วนภูมิภาคเข้าร่วมด้วย

Scroll to Top