สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Day#1

“การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสื่อมวลชน”

วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม The Grace อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดอบรมความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ soft power ในการผลิต content ที่อาจกระทบหรือละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ในการเผยแพร่ออกอากาศ

โดยมี พลเอก เดชา พลสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นประธาน ร่วมด้วย นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, นางอัจฉรินทร์ พัฒนพงศ์ชัย อดีตปลัดกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและสังคม, ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, นส.อัญชนก แข็งแรง เลขาธิการสมาพันธ์ฯ และนายสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ เข้าร่วม โดยมีสมาชิกสมาพันธ์ฯ จากสถานีโทรทัศน์ และผู้ผลิตรายการ ส่งผู้แทนเข้าร่วม 30 คน

Scroll to Top