สมาพันธ์ฯ และตัวแทนสถานีหารือมาตรการการถ่ายทำกับ กสทช.

RTBPF-NBTC00

            เมื่อวันพุธที่  23 มิถุนายน 2564   สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยมี  วัชระ แวววุฒินันท์  นายกสมาพันธ์ฯ,   เดียว  วรตั้งตระกูล  อุปนายกสมาพันธ์ฯ และ วีรินทร์  อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสำนักงานสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วยสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ  ได้เข้าหารือกับ กสทช. โดยมี พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์  เป็นประธานที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุมใหญ่ สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม   โดยมีผู้แทนจาก กระทรวงวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร  และ กรมควบคุมโรคติดต่อ (ผ่านระบบ zoom) ร่วมประชุมด้วย

            ทั้งนี้เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์และละคร ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ในกรณีปกติคือผู้อยู่หน้ากล้องสวมหน้ากากอนามัย และ ในกรณีพิเศษคือผู้อยู่หน้ากล้องไม่สวมหน้ากากอนามัย ว่ามีระเบียบปฏิบัติอย่างไร กรณีใดสามารถทำได้หรือไม่ได้ กรณีใดต้องยื่นขออนุญาตการถ่ายทำจากหน่วยงานไหนรวมทั้งต้องมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าของ ศบค.  ทั้งนี้ได้มีการหารือและสอบถามในรายละเอียดของการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งได้มีเอกสารมอบให้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วย.

Scroll to Top