คณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ลงมติเลือก นายวัชระ แวววุฒินันท์ เป็นนายกสมาพันธ์ฯ คนใหม่

New President 0

       เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563   ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ  ณ ห้อง Passion  บริษัท เจ เอส แอล  โกลบอล มีเดีย จำกัด    เพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาพันธ์ฯ คนใหม่ ต่อจาก นายเขมทัตต์ พลเดช  ที่ได้หมดวาระลงและได้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้วเมื่อวันที่  13 กันยายนที่ผ่านมา   โดยได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายวัชระ  แวววุฒินันท์  อุปนายกคนที่ 3 ขึ้นมาเป็นนายกสมาพันธ์ฯ คนใหม่  

New President 1
New President 2
New President 3
New President 4
New President 5
New President 6
New President 7
New President 8
New President 9

Scroll to Top