สมาพันธ์ฯ และ คณะวารสารศาสตร์ มธ. จับมือร่วมกันสร้างสรรค์ด้านวิชาชีพและวิชาการ

พิธีบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ (MOU)

         วันที่ 24 มีนาคม 2564   คุณวัชระ แวววุฒินันท์ นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  พร้อมด้วย รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ให้เกียรติร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสององค์กร 

พิธีบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ (MOU)

         โดยมี คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกกิตติมศักดิ์สมาพันธ์ฯ คุณสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ กรรมการสมาพันธ์ฯ                      คุณวีรินทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผู้จัดการสมาพันธ์ฯ และทีมงานสมาพันธ์ฯตลอดจนคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง Auditorium ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์ โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเข้าใจในการทำงานวิชาชีพด้านสื่อมวลชนให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาด้านวิชาการให้ทันต่อโลกการทำงานจริงในปัจจุบัน และยังถือเป็นความร่วมมือในโครงการต้นแบบที่จะต่อยอดไปยังสถาบัน การศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของอุตสากรรมสื่อต่อไปในอนาคต

Scroll to Top