MOU ร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัย

18 กรกฎาคม 2566
…………..
นายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วยนายสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษา และนายธาราวุฒิ สืบเชื้อ กรรมการสมาพันธ์สมาคมฯ ร่วมลงนามกับ 4 มหาวิทยาลัย ในการประมวลข้อมูลสำหรับรางวัลนาฎราช ครั้งที่ 14 และความร่วมมือในเรื่องการบ่มเพาะ soft power ในระดับอุดมศึกษาและยกระดับมาตรฐานวิชาการสู่วิชาขีพ ผู้ลงนามประกอบด้วย

🔸คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย รศ. ดร. กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
🔸คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดย รศ.กัลยกร
วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ
🔸มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ดร.มาริสา จันทมาศ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โดยมีอาจารย์และสมาพันธ์สมาคมฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร.ปรีชญา แม้นมินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ณ ห้องสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 7 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการ และนักวิชาชีพด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่ผ่านกระบวนการวิจัยอย่างมีคุณภาพและเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพด้านการสื่อสารสำหรับคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิชาชีพ โดยจะเริ่มด้วยการประมวลผลการประกาศรางวัล “ นาฎราช ครั้งที่ 14 “ เป็นครั้งแรก

Scroll to Top