แนวปฏิบัติสำหรับกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2

แนวปฏิบัติสำหรับกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 2-01

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.. 2548 (ฉบับที่ 7) และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.. 2534 ผ่อนปรนระยะที่ 2

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม คือ ข้อ 3 (1) .การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกิน 50 คน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ  โดยข้อกำหนดดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563  เป็นต้นไป ดังนี้

1) คัดกรองทุกคนที่เข้ามาทำงานหรือเข้าร่วมการถ่ายทำ ฯ ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5องศาเซลเซียสแนะนำให้ไปพบแพทย์

2) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่าง ๆ ของกองถ่ายทำอย่างเพียงพอเช่นบริเวณหน้าประตูทางเข้าออกบริเวณที่มีการแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเป็นต้น

3) ควบคุมจำนวนคนไม่ให้แออัด กำหนดจำนวนคนในส่วนงานหน้าฉากร่วมกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน โดยเลือกใช้สถานที่ถ่ายทำที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ ในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 คนต่อ 10 ตารางเมตร เพื่อแบ่งพื้นที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน โดยแต่ละส่วนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือจำกัดจำนวนคนในกองถ่ายทำ

4) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรโดยงดรูปแบบการถ่ายทำที่ต้องใกล้ชิดกันและงดผู้ร่วมชมการถ่ายทำ

5) ให้มีการลงทะเบียนผู้เข้ามาในกองถ่ายทำหรือใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกรายชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่วันที่และเวลาของทุกคนเพื่อสามารถติดตามตัวได้กรณีที่ต้องสอบสวนโรค

6) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีในสถานที่ถ่ายทำฯ เลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณอับอากาศ

7) จัดอาหารและเครื่องดื่มภาชนะอุปกรณ์สำหรับส่วนบุคคลและ

8) สถานที่ถ่ายทำ กำกับดูแลให้มีการทำความสะอาดในพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้ โต๊ะ ที่นั่ง อุปกรณ์การถ่ายทำ รวมถึงจุดที่มีการใช้ร่วมกันในห้องแต่งตัว แต่งหน้า ห้องส้วมด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง

สำหรับผู้ปฏิบัติงานและนักแสดง ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และ ทุกครั้งหลังการสัมผัสบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมและอุปกรณ์ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในกองถ่ายทำ และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) กรณีที่อาจต้องใกล้ชิดกับผู้อื่น ยกเว้นนักแสดงอาจถอดหน้ากากเฉพาะเวลาถ่ายทำ ส่วนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการถ่ายทำ ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน และขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ที่สำคัญ หมั่นสังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งกองถ่าย หยุดปฏิบัติงาน และให้พบแพทย์ทันที

Scroll to Top