สมาพันธ์ฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ป.ป.ช.

สมาพันธ์ฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ป.ป.ช.

       เมื่อวันที่  20 สิงหาคม   นายธาราวุฒิ  สืบเชื้อ  กรรมการสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์    เป็นตัวแทนในการลงนามบันทึกความร่วมมือกับ