การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  โดยมีนายวัชระ แวววุฒินันท์ รักษาการ นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานในการประชุม

วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแถลงผลงานและกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ ในรอบปี 2565  โดยผลงานที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคือการจัดงานนาฏราช ครั้งที่ 13 ที่ยังคงมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับคนในวิชาชีพด้วยกัน  ทั้งนี้ การมีสมาชิกใหม่จากแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับสากลและ Production House ที่มีชื่อเสียงของไทย จะช่วยเพิ่มศักยภาพความเป็นสมาพันธ์ฯ ให้มีมิติรอบด้านและนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อได้อย่างดียิ่ง

สมาพันธ์ฯ จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในภารกิจด้านต่างๆ และคงไว้ซึ่งบทบาทการเป็นองค์กรกลางที่จะผลักดันกิจการด้านวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และออนไลน์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Scroll to Top