สมาพันธ์ฯ x CEA

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA พร้อมด้วย องค์กรเครือข่ายพันธมิตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นำโดย คุณสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ และคุณอัญชนก แข็งแรง กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้แทนสมาพันธ์ฯ เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ ผลักดัน Soft Power ของไทยให้ก้าวสู่สากล

สำหรับพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “Creative Business Transformation” ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยมีด้วยกัน 4 มิติหลัก อันได้แก่

1. ความร่วมมือด้านเครือข่ายธุรกิจชุมชน องค์ความรู้การจัดการธุรกิจ การขายและการตลาด ที่จะร่วมกันศึกษาและส่งเสริมความต้องการทางการตลาดในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

2.ความร่วมมือด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่จะนำการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์อนาคตธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

3. ความร่วมมือด้านการเข้าถึงแหล่งทุน เป็นการร่วมกันกำหนดแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยได้รับความร่วมมือจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank), สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

4. ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมคอนเทนต์ เป็นการร่วมกันกำหนด แนวทางการสนับสนุนคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดสากล โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด, สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย, สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

      Scroll to Top