การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:30-16:00 น. ณ Search Studio (รามคำแหง 81) ร่วมกับการประชุมออนไลน์ผ่าน zoom meeting โดยมีนายเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานในการประชุม

วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแถลงผลงานและกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ ในรอบปี 2566 โดยผลงานที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคือการจัดงานนาฏราช ครั้งที่ 14 ที่ยังคงมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับคนในวิชาชีพด้วยกัน

สมาพันธ์ฯ จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ในภารกิจด้านต่างๆ และคงไว้ซึ่งบทบาทการเป็นองค์กรกลางที่จะผลักดันกิจการด้านวิทยุโทรทัศน์และออนไลน์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

Scroll to Top